+47 69 22 21 10 butikk@sentrumdata.no
Tom handlekurv

Salgs- og leveringsvilkår

Forsiden Salgs- og leveringsvilkår

1.Generelt
Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for alt av salg av varer fra Sentrum Data AS til forbruker og Virksomheter med org.nr registrert i Brønnøysundregisteret. Salgs- og leveringsbetingelsene gjelder så lenge ikke annet skriftlig er avtalt mellom selger Sentrum Data AS og kjøper. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet med ordrebekreftelse, de samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

2.Tilbud
Ved spesialtilpassede løsninger settes ikke varen i produksjon og/eller utleveres før kjøper har godtatt tilbudet. Tilbudet gjelder 14 dager fra datoen som er angitt på tilbudet. Tilbudet må aksepteres innen den gitte fristen, i motsatt fall er ikke tilbudet gyldig. Muntlige tilbud blir først gyldige når de er skriftlig bekreftet ved tilbudsordre eller en ordrebekreftelse.

3.Priser og betaling
Alle priser er i norske kroner inklusiv 25% MVA. Totalkostnaden for kjøpet vil komme frem før ferdigstilling av bestilling og inkluderer alle utgifter forbundet med kjøpet som porto, frakt, emballasje med mer.
Porto vil variere i forhold til vekt på varen, hvor du bor og hvilken fraktmåte du ønsker.
Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom forhåndsbetaling via Bank- eller kredittkort eller via kjøps finansiering. Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som forsendelse blir foretatt. Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet med et gebyr på (fyll inn gebyr) + frakt tur/retur for å dekke våre utlegg på gjeldene ordre. Ved manglende betaling vil kravet etter forutgående varsel bli oversendt til inkasso.
Betaling ved faktura skal alltid skje innen fakturaens forfallsdato. Ved forsinket betaling blir det utstedt en påminnelse, før det blir utstedt en purring med forsinkelsesgebyr. Ved ytterligere uteblitt betaling vil fordringen bli overført til inkasso for videre behandling. Sentrum Data AS er ikke ansvarlig for ytterligere gebyr og honorarer som påløper etter at fordringen er overført til inkasso. Sentrum Data benytter Collectia AS org. 916 624 727 for behandling av inkassosaker. Ved betaling med kort vil ingen gebyrer påløpe.

4.Frakt
Vi sender normalt med postens servicepakke med mindre annet er avtalt. Alternativ transport-metode kan hvis ønskelig spesifiseres ved bestilling. Betingelser i den sammenheng kommer da fram.

5.Ekspedering av ordre
Normal frakttid er 2-4 dager avhengig av hvor du bor. Varer som ikke finnes på lager ved bestilling er spesifisert i produktbildet på nettbutikken og vil der gi deg informasjon om når den er ventet inn. Ordren vil i dette tilfellet splittes og porto kostnaden vil følge hver forsendelse.

6.Reklamasjoner
Ved mottak av varer skal kunde påse at alt er i kontraktmessig stand. Kunde må påse at eventuelt reklamasjon blir meldt ifra innen rimelig tid og innen 8 dager fra fakturadato. Vi følger kjøpsloven ved alminnelige kjøpsforhold.
Følgende gjelder for reklamasjon ved levering/transport:

 • Reklamasjon som gjelder transportskader eller manglende antall kolli skal skje ved varens ankomst og kunde må kunne tilstrekkelig dokumentere skader eller mangler.
 • Reklamasjon over mangler må skje uten ugrunnet opphold etter at mangelen er eller burde vært oppdaget.
 • Reklamasjon over forsinkelser må skje straks etter at levering skulle funnet sted.

Reklamasjon skal foretas skriftlig via butikk@sentrumdata.no. Kjøper taper sin rett til å fremme krav dersom det ikke er reklamert innen rett tid.
All vareretur skal forhånds-godkjennes og forsendelsesmåte avtales. Kun feil forårsaket av Sentrum Data AS (feilvarer, feilleveringer eller ved kvalitetsreklamasjoner) gir grunnlag for retur, og returfrakt betales av Sentrum Data AS. Returer utenom disse tilfellene må særskilt avtales og kunden betaler returfrakt.
Varen skal returneres i originalemballasje og i samme stand og mengde som ved levering. Alle henvendelser via butikk@sentrumdata.no

6.1.Skade på varen
Hvis du oppdager at pakken er skadet allerede ved avhenting på postkontoret, må du melde fra om dette med en gang. Kontaktpunktet her er: butikk@sentrumdata.no
 
Oppdager du en transportskade først når åpner emballasjen må du snarest ta med deg hele forsendelsen inklusiv emballasjen tilbake til postkontoret og fyll ut et skadeskjema. Postkontoret hjelper deg med utfyllingen av sitt standard skadeskjema.

6.2.Mangelfull vare
Har vi sendt deg en mangelfull eller feilaktig vare skal den omgående returneres i originalemballasjen med betalt returfrakt og i vesentlig samme stand og mengde. Du taper din rett til å gjøre mangelen gjeldende dersom du ikke gir melding til oss om hva slags mangel det gjelder innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Dette meldes til: butikk@sentrumdata.no.

Dersom varen er mangelfull vil du få returnert rimelige fraktutlegg. Ellers setter kjøpsloven en ytre grense for å påberope seg en mangel.

7.Ansvarbegrensing
Sentrum Data AS er kun ansvarlig for tap av varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Sentrum Data AS godtgjør at mangelen skyldes utenfor Sentrum Data AS sin kontroll som Sentrum Data AS ikke med rimelighet kan ventes å unngå eller overvinne følgene av. Sentrum Data er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Sentrum Data AS sin side. Sentrum Data AS har ikke ansvar for kjøpers direkte eller indirekte tap. Ved erstatningskrav ovenfor Sentrum Data AS kan ikke kravet overstige fakturabeløpet for materiellet som er solgt.

8.Kredittvurdering
Bedrifter og offentlige organisasjoner med org.nummer vil bli som en del av Sentrum Data sine rutiner og kvalitetssikring kredittvurdert.
Hvis du ønsker å inngå avtale om forbruksfinansiering må du samtykke til at vi utfører en kredittsjekk basert på fødselsnummeret ditt. Ved inngåelse av finansieringsavtale lagres denne informasjonen frem til lånet er avsluttet. Fødselsnummeret er nødvendig for rapportering til ligningsmyndighetene. Etter at lånet er avsluttet blir kredittopplysningene anonymisert og kun brukt for statistikk.

9.Avbestillinger
Ordre blir prosessert veldig raskt. Noen ganger er varen sendt bare minutter etter at vi mottok den, så vennligst vær sikker på at du trenger varene før du bestiller. Avbestilling må skje via butikk@sentrumdata.no.

10.Levering og forsinkelse
Levering av produkter som Sentrum Data AS er i stand til å sende fra eget lager skjer normalt omgående. Sentrum Data AS forbeholder likevel retten til å forlenge leveringstiden i rimelig utrekning for å kunne oppfylle eventuelle særskilte avtaler av transportforpliktelser eller hvis leveransens omfang, andre leveranser eller lignende forhold vanskeligjør omgående levering.
Angitt leveringstid på varer som ikke er på lager hos Sentrum Data AS er å anse som veiledende og Sentrum Data AS kan fritt levere slike produkter inntil 1 uke før eller etter den angitte leveringstiden, med mindre annet er spesifikt avtalt. Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen med mindre annet et avtalt. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så snart vi har kunnskap om det sammen med informasjon når levering kan skje eller om produktene er utsolgt.

11.Retur
Retur av vare skal ikke skje uten avtale mellom kjøper og selger. Kjøper vil motta et dokument med returadresse som skal følge de returnerte varene. Uten dette dokumentet vil kreditering av returnerte varer ikke finne sted.
Retur av varen skjer på Kjøpers regning og risiko med mindre annet er avtalt. Ved retur av varen vil det normalt beregnes et returgebyr på 25% av varens verdi. Varer som tas i retur må være ubrukte og i samme stand som ved levering og i original emballasje. Faktura eller ordrenummer må oppgis.

12.Force Majeure
Vi tar forbehold om særlige omstendigheter som er utenfor vår kontroll. Dette gjelder f.eks. krig, mobilisering, rekvirering, beslagleggelse, store endringer i valutamarkedet, eksport- eller importforbud, arbeidskonflikter, pandemier, utilstrekkelig tilførsel av råmateriale, mangel på transportmidler, brann og fabrikkuhell, samt mangel/feil på leveranse fra underleverandør eller forsinkelser av slike leveranser som følge av slik omstendighet som omhandles dette punkt. Både kunde og Sentrum Data kan slike tilfeller, ved varig leveringshindring, helt eller delvis heve tilbudet/leveringsavtalen eller salget av det berørte vare/tjeneste. Er leveringstiden av midlertidig varighet kan leveringstiden kreves utsatt. Begge parter kan heve avtalen dersom Force majeure sitasjonen varer lenger enn 360 dager. Sentrum Data er i slike omstendigheter helt fritatt alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

13.Angrerett
Angrerettloven gir forbruker en ubetinget rett til å gå fra avtalen (angrerett) ved å melde fra til selger innen 14 dager etter at forbrukeren mottok hele varen og opplysninger som kreves med hjemmel i angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte, herunder angrerettskjema. Angreretten utløper senest tre måneder etter at varen er mottatt eller etter 1 år dersom opplysninger om angrerett ikke er gitt. Fristen anses overholdt dersom melding er avsendt innen fristens utløp og på en måte som er forsvarlig etter forholdene. I meldingen skal forbrukeren opplyse hvilken måte varen vil bli returnert på. Ved bruk av angreretten faller partenes plikt til å oppfylle avtalen bort. Dersom noen av partene har oppfylt hele eller deler av avtalen skal det skje en tilbakeføring. Forbruker skal tilbakeføre varen innen rimelig tid. Dette gjelder selv om forbrukeren ikke har fått det han eller hun har krav på å få tilbakelevert fra selgeren. Selger plikter å tilbakebetale det forbrukeren har betalt innen 14 dager fra den dag selger mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til rådighet. Dersom du har postgirokonto eller bankkonto bes kontonummer opplyst. Eventuelle kostnader ved retur av varen bæres av forbrukeren, med mindre selgeren har misligholdt avtalen eller selgeren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig. Varer som er sendt gjennom posten eller selvstendig fraktfører skal sendes tilbake på samme måte eller leveres selger i originalemballasjen med betalt returfrakt. Forbruker plikter ikke å motta eller innløse en vare før den returneres selger, men kan isteden betale returkostnadene og be den som leverer varen om å returnere varen til selgeren. Det er imidlertid en forutsetning at kjøper gir melding til selger, innen 14 dager, om at angreretten benyttes.

13.1.Unntak og begrensninger i angreretten
Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelsen eller forringelsen skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra kjøpes side. Videre kan angreretten ikke gjøres gjeldende for lyd- eller bildeopptak eller datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt, mobiltelefoner som er slått på med Sim kort. Angreretten faller bort ved elektronisk leverte produkter herunder lisenser til antivirus, programvare, PDF filer, Word filer.

14.Garanti
Sentrum Data AS gir produsentens garantier. Disse er spesifisert under produktinformasjonen. Under garantitiden, som regnes fra opprinnelig innkjøpsdato, gjelder garantien om noen vare tross normal bruk/montering skulle gå i stykker. Ved material- eller produksjonsfeil, reparerer eller bytter vi varen. Garantitiden varierer mellom privat og bedrift og er spesifisert i kjøpsloven.

14.1.Garantien gjelder ikke

 • Feil oppstått ved unormal bruk eller ytre påvirkning.
 • Kostnader for montering/demontering av feilaktig vare.
 • Kostnader for reparasjon ved et annet verksted en det som er avtalt med Sentrum Data AS
 • Reisekostnader.
 • Eventuell følgeskader forårsaket av den feilaktige varen.
 • Rene slitedeler og forbruksvarer som for eksempel mus, musmatter, blekkpatroner, tastatur, m.m. Utover dette følger vi kjøpslovens regler.

svarer ikke for tap i næringsvirksomhet.
 
15.Tvister
 
Alle uenigheter som måtte oppstå i forbindelse med kjøpsavtale og som partene ikke selv kan enes om skal bringes inn for Søndre Østfold tingrett, Sarpsborg

16.Webhandel, personvern og din sikkert
Sentrum Data AS er opptatt av kunden skal føle seg ivaretatt med måten vi håndterer personopplysninger. Under får du en nærmere beskrivelse av hvordan vi håndterer din sikkerhet i netthandel hos oss.
Informasjonen vi ber om trenger vi for å levere varene til deg via transportøren du velger, samt å kontakte deg om forhold i forbindelse med bestillingen.

 • Hvordan ivaretar vi din sikkerhet?

Vi benytter kryptert kommunikasjon for all overføring av sensitive data. Dette betyr at hele bestillingsprosessen, fra du legger inn epost adressen din (enten som ny eller eksisterende kunde), foregår slik at dersom noen "avlyttet" linjen ville det ta dem mange år å knekke koden. Krypteringen som brukes er den sterkeste som er anbefalt og tilgjengelig i dag (128-bit). Vær oppmerksom på at noen eldre nettlesere bare kan klare lav kryptering (40-bit). 40-bit er lettere å knekke enn 128-bit, men vi prater fortsatt om år for en hacker, og da koster det mer enn det smaker. For å sjekke om nettleseren bruker 128 eller 40 bit kryptering kan du flytte musepekeren over låsen i statusfeltet nederst i nettleseren.
Når neste side kommer opp, skal du se en lås nede i statusfeltet på nettleseren din. Dersom en advarsel kommer opp er dette fordi vi bruker samme sertifikat for flere websider - klikk ja/ok for å gå videre. Du kan klikke på denne låsen for å se informasjon om sertifikatet og hvem som har utstedt dette. De påfølgende sidene er ikke tilgjengelige uten at denne låsen synes i statusfeltet på nettleseren.

 • Person/kredittkortnummer

Vi lagrer ikke personnummer, vi bruker det kun for kryptert sjekk mot kredittinformasjonsleverandør under bestilling eller dersom du søker om finansiering for ditt kjøp. For å utføre en kredittsjekk må du samtykke til at vi utfører det basert på fødselsnummeret ditt. Denne informasjonen blir lagret til lånet er avsluttet. Fødselsnummeret er nødvendig for registering til ligningsmyndighetene. Etter at lånet er avsluttet blir kredittopplysningene anonymisert og kun brukt til statistikk.
 Dersom du betaler med bank/kredittkort lagrer vi nummeret, men dette nummeret er kun tilgjengelig over kryptert kommunikasjon selv for administrasjonsformål. Vi oppbevarer kun navn, adresse og epost i forbindelse med regnskapsføring, avgifts håndtering og eventuell garanti-/returhåndtering.

 • Videresalg/formidling av informasjon

Informasjonen du gir oss når du bestiller er kun for oss. Vi sender aldri personlige data videre til tredjepart uten ditt samtykke. Dette gjelder da navn, epost og adresse. Ved søk av finansiering blir din informasjon med ditt samtykke sendt til kreditor og ved innvilget lån, sendt til ligningsmyndighetene.
Sentrum Data AS videreselger ikke personopplysninger til tredjepart og bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart.
Ved kjøp av utstyr som inneholder en fjernsynsmottaker (TV, Satellitt tuner, PC med tv kort og lignende) innrapporteres kjøpers navn, adresse samt kjøpsdato til NRK.

17.Copyright
Alt innhold på nettbutikken og nettsiden er Sentrum Data As eller underleverandører sin eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på nettbutikken og nettsiden under enhver omstendighet ikke skal lastes ned, kopieres eller benyttes på en annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter skriftlig samtykke fra Sentrum Data AS.